Lisa Katz Golod, JD, is a state and local tax associate in the Atlanta law firm of Alston & Bird.

 

lisa katz golod, alston & bird, transfer pricing, feinschreiber, robert feinschreiber, margaret kent, lisa katz golod, alston & bird, transfer pricing, feinschreiber, robert feinschreiber, margaret kent, lisa katz golod, alston & bird, transfer pricing, feinschreiber, robert feinschreiber, margaret kent, lisa katz golod, alston & bird, transfer pricing, feinschreiber, robert feinschreiber, margaret kent, lisa katz golod, alston & bird, transfer pricing, feinschreiber, robert feinschreiber, margaret kent, lisa katz golod, alston & bird, transfer pricing, feinschreiber, robert feinschreiber, margaret kent, lisa katz golod, alston & bird, transfer pricing, feinschreiber, robert feinschreiber, margaret kent, lisa katz golod, alston & bird, transfer pricing, feinschreiber, robert feinschreiber, margaret kent, lisa katz golod, alston & bird, transfer pricing, feinschreiber, robert feinschreiber, margaret kent, lisa katz golod, alston & bird, transfer pricing, feinschreiber, robert feinschreiber, margaret kent lisa katz golod, alston & bird, transfer pricing, feinschreiber, robert feinschreiber, margaret kent  lisa katz golod, alston & bird, transfer pricing, feinschreiber, robert feinschreiber, margaret kent